Concept-hagrorooster 2023 beschikbaar! (2024)

Ben je roostercoördinator? Dan kan je nu het concept-hagrorooster 2023 bekijken via InterShift en tót 1 oktober 2022 reageren!

Attentie! Het rooster is niet bedoeld voor verspreiding onder je collega’s, omdat het nog niet definitief is. Het conceptrooster is gemaakt met als belangrijkste input de, door jouw hagro, aangeleverde patiëntaantallen. Bekijk het conceptrooster en geef ons, zo nodig, een reactie. Dat kan vóór 1 oktober 2022 aan: roosteraar@dokterdrenthe.nl

Bekijken via Intershift

  1. Wanneer je inlogt op extranet en naar InterShift gaat kan je via Mijn InterShift – Hagro rooster – weergave ‘Tabel’ – maand ‘1’ – jaar ‘2023’ – ‘OK’ het rooster per maand bekijken. Mocht je een rechtstreekse inlog hebben aangemaakt, dan kan je ook rechtstreeks inloggen via: chd.intershift.nl/hap
  2. Je ziet het hagrorooster van de hele HAP. Mocht je alleen het rooster willen zien van jouw Hagro, klik dan boven in het scherm op het pulldown menu en kies voor je hagro.
  3. Door op de tekens < of > te klikken, voor of achter de maand, navigeer je naar de vorige/volgende maand van het jaar.
  4. Wanneer je bij weergave kiest voor ‘Naam’ dan zie je het rooster per maand. Dit kan alleen voor jouw locatie of voor de hele CHD.
  5. Via Overzichten – Analyse roosters – jaar ‘2022’ – zie je de analyse van het hagrorooster voor het jaar 2022.
  6. Je kunt kiezen uit 12 selecties. Bij selectie 1 zie je de details van het aantal diensten door op het vergrootglas te klikken voor je hagro.

In dit overzicht zie je meteen hoeveel diensten je hagro, volgens de berekening per dienst, zou mogen draaien.

Na 1 oktober 2022 hebben wij twee weken de tijd om reacties op het rooster te verwerken. Daarna wordt het rooster op 17 oktober 2022 vastgesteld. Bij geen reactie, gaan we ervan uit dat je akkoord bent met het rooster.

Het proces

Voor het rooster van 2023 is met het kernteam spoedzorg afgesproken dat de regie-artsen, in het rooster voor 2023, reguliere diensten terug mogen geven die daarna onder alle huisartsen (met uitzondering van de regie-artsen) worden herverdeeld. Bij de start van de inzet van regieartsen (2021) is deze afspraak gemaakt als compensatie, omdat de regiearts voor alle huisartsenspoedposten wordt ingezet tijdens de dienst.

Let op: Dit betekent wel iets in het planproces, namelijk dat je als planner van de hagro ná het plannen op huisartsniveau het rooster nog niet kunt vaststellen of delen met collega-huisartsen en/of waarnemend huisartsen. Voor ons is dit ook nieuw en we gaan met elkaar ondervinden hoe dit proces het meest soepel kan verlopen.

Vanzelfsprekend is het belangrijk voor ons allemaal dat we in de laatste stap van dit roosterproces nauw samenwerken om zo min mogelijk tijd te verliezen. Pas nadat er een herverdeling van de diensten heeft plaatsgevonden en de roosters zijn vastgesteld, kunnen de diensten voor volgend jaar vrijgegeven worden.

Reageer dus gerust op het conceptrooster via ons e-mailaders: roosteraar@dokterdrenthe.nl

Concept-hagrorooster 2023 beschikbaar! (1)

Laatste nieuws

Zorgverlener 2022 Nieuws Hoe gaat het met spreekuur.nl? Onze triagisten gaan vanaf 30 januari 2023 digitaal spreekuur doen. 28-12-2022 Zorgverlener 2022 Nieuws Scholing Geslaagd triagistencongres! We kijken terug op een geslaagd congres voor onze triagisten in samenwerking met de ambulancedienst. 28-12-2022 Zorgverlener 2022 Nieuws Compliment voor onze triagisten! De gesprekken van onze triagisten uit de 2e auditronde van dit jaar zijn heel goed beoordeeld! 27-12-2022 Patiënten Zorgverlener 2022 Nieuws Goed nieuws voor Drenthe! Per 1 januari 2023 constateren we veranderingen in het Drentse landschap van praktijkhouderschap. Graag besteden we hier aandacht aan. Het is van grote betekenis voor onze huisartsen om te merken dat er nieuwe, jonge huisartsen zich hier vestigen! 27-12-2022 Zorgverlener 2022 Nieuws Bouw Zorgviewer gaat van start! Zorgverleners in Drenthe, Friesland en Groningen gaan samen een Zorgviewer bouwen. Hiermee moet alle zorginhoudelijke informatie over patiënten en cliënten beter met elkaar uitgewisseld kunnen worden. 27-12-2022 Patiënten 2022 Nieuws Drukte verwacht tijdens de feestdagen op onze huisartsenspoedposten Bel bij niet-spoedeisende klachten de eigen huisarts op de eerstvolgende werkdag. 23-12-2022 Zorgverlener 2022 Nieuws Scholing Sandwichcursus 2023 Een gevarieerd maar boeiend programma voor de Sandwichcursus 2023; in het voorjaarszonnetje in Dalfsen. Ben jij er ook bij? 19-12-2022 Zorgverlener 2022 Nieuws TARGET De TARGET-beweging groeit! In januari 2023 starten er ruim 30 nieuwe huisartsenpraktijken met TARGET. Met de huidige 23 praktijken komen we daarmee op 54 TARGET-praktijken. 15-12-2022
Concept-hagrorooster 2023 beschikbaar! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 5251

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.